Wspomaganie projektowania gazociągów przesyłowych

Profesjonalne narzędzie projektowe dla systemów gazowych wysokiego ciśnienia wymaga zarządzania dużą liczbą parametrów składających się na proces przygotowania dokumentacji projektowej. Jesteśmy głęboko przekonani o konieczności realizacji modelu projektowego odzwierciedlającego przebieg sieci w sposób rzeczywisty, a nie teoretyczny. Wspomagamy projektowanie gazociągów z rur stalowych tworząc dokumentację rysunkową zawierającą szczegółowo wyliczone łuki poziome i pionowe (indukcyjne, zimnogięte i sprężyste oraz przeciwstawne). Diametralnie skraca to proces projektowy poprzez wyręczenie projektanta ze żmudnych obliczeń.
Łuki dobierane automatycznie (po wyznaczeniu trasy):

 1. Sprężyste (1000D lub 1100D).
 2. Zimnogięte (40D) – proste i złożone.
 3. Indukcyjne (5D).
 4. Kolana hamburskie (opcjonalne).
 5. Przeciwstawne pionowe (zimnogięte 40D lub indukcyjne 5D).

Dodatkowe łuki dobierane ręcznie (poprzez korektę parametrów):

 1. Sprężyste wydłużone (zwiększenie promienia ugięcia > 1000D).
 2. Zimnogięte asymetryczne (edycja kąta, promienia, długości).
 3. Indukcyjne skrócone (edycja promienia i długości prostek).
 4. Kolana hamburskie (wymuszone promieniem 2.5D).
 5. Hybrydowe (kolano lub łuk indukcyjny + łuk zimnogięty).

Drugim, równoległym aspektem wspomagającym projektowanie jest automatyzacja wprowadzania danych. Obecnie realizujemy wsparcie dla takich zagadnień jak wczytywanie klas lokalizacyjnych, stref robót ziemnych oraz obszarów ewidencyjnych na podstawie zasobów zgromadzonych przez zespół projektowy. Inne zrealizowane zagadnienie, to łatwe wstawianie obciążników betonowych poprzedzone umieszczeniem na profilach danych geologicznych, w tym poziomu wód gruntowych.

Wykaz zagadnień realizowanych automatycznie w trybie importu:

 1. Ustalenie poziomego przebiegu sieci (trasa przygotowana w programie CAD – polilinia 2D, 3D).
 2. Teren istniejący i projektowany (siatka trójkątów lub model warstwicowy).
 3. Uzbrojenie terenu (mapa DXF).
 4. Odwierty geologiczne (plik xls, csv, txt).
 5. Obszary ewidencyjne (mapa DXF).

Wykaz zagadnień realizowanych w trybie edycyjnym (ekranowym lub tabelarycznym):

 1. Opcjonalna, szczegółowa korekta konstrukcji łuków (kąt lub promień gięcia, liczba sztang, długość prostek – umiejscowienie łuku na odcinku sztangi).
 2. Opcjonalna korekta terenu.
 3. Ustalenie pionowego przebiegu sieci (spadki, rzędne – profil podłużny).
 4. Elementy ochronne i konstrukcyjne (rury osłonowe, bloczki, fundamenty).
 5. Obciążniki betonowe (w trybie ekranowym – plan sytuacyjny, profil podłużny).
 6. Komentarze rysunkowe (opisy tekstowe, odnośniki).
 7. Komentarze tabeli profilu (klasy lokalizacyjne, inne rodzaje uzbrojenia, strefy robót ziemnych).